Prezentacja dorobku ks. dra hab. prof. WSIiU Jacka Stasiaka dra h.c. multi – Monografie

„Local Government Finance”, autor: Jacek Stasiak.

Ten podręcznik akademicki, jest próbą oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w latach 2008-2020, na tle finansów sektora publicznego, z punktu widzenia zgodności z zasadami samodzielności finansowej jednostek a zwłaszcza aspekt dochodowy.

Wskazuje na rozwiązania prawne sprzyjające i ograniczające samodzielność jednostek.

Omawia kwestie takie jak zadania JST, samodzielność finansową, zarzadzanie, strategię, kontrolę i audyt w strefie finansów.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych i studentów takich kierunków jak: administracja, finanse, prawo, czy politologia, osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Publikacja wydana jest w języku angielskim. Cena 45 zł.

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje:

„O walorach monografii stanowią głównie jego aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych treści z zakresu zarządzania finansami lokalnymi.”

Prof. dr hab. Magdalena Byczkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

„Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka finansowa jest nie tylko kategorią ekonomiczną, ale jednocześnie instytucją prawno-finansową, niewątpliwym atutem opracowania jest między innymi jego struktura i zawartość merytoryczna, w której analizy finansów oraz podatków samorządowych przedstawiono w ujęciu ekonomicznym, jak i prawno-finansowym.”

Prof. dr hab. inż. Marian Malicki, Uniwersytet Szczeciński

„Zauważyć należy, że o ile zagadnienia dotyczące podstaw prawnych oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce były podejmowane przez wielu badaczy, o tyle w literaturze przedmiotu brakuje holistycznego spojrzenia na proces gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Tę właśnie – zdiagnozowaną w literaturze przedmiotu – lukę wypełnia przedstawiona książka.”

Dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. SAN

„Financial independence of local government units”, autor: Jacek Stasiak.

Monografia podejmuje zagadnienia dotyczące samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finansowymi. Autor rozpatruje również pożądane kierunki zmian w tym zakresie. Zwraca uwagę na wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji finansów publicznych. Teorię wzbogacona danymi empirycznymi i case studies ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Autor zamieszcza w publikacji autorskie oceny i propozycje zmian systemu dochodów i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Monografia stanowi źródło cennych informacji dla pracowników badawczo – dydaktycznych wydziałów ekonomicznych, prawa i administracji oraz ich studentów, pracowników samorządowych, radnych i przedstawicieli organów wykonawczych JST.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł.
Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje:

„Monografia podejmuje aktualne, a także kontrowersyjne zagadnienia dotyczące samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finansowymi.”

Dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK

„Rozważania na temat źródeł finansowania są niezbędnym elementem zawartych opracowań na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego, ale praktycznie w ogóle nie są one umieszczane w kontekście ich samodzielności finansowej. Takie ujęcie tej problematyki należy więc uznać za nowatorskie.”

Dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

„New challenges for public management”, autor: Jacek Stasiak.

Monografia wyraża poglądy i opinie autora, na temat nowych wyzwań dla zarządzania publicznego w Polsce. W książce podejmuje takie problemy jak modele zarządzania publicznego, zakres zarządzania publicznego, strategię zarządzania oraz zakres i formę relacji organizacji publicznych z otoczeniem.

Autor wskazuje na ważną rolę sektora publicznego w rozwoju społecznym i konieczność poszukiwania przez ten sektor sposobów zapewniających większą efektywność działania organizacji publicznych. Identyfikuje działania usprawniające zarządzanie w jednostkach samorządowych. Promuje zastosowanie pomiaru efektywności w sektorze publicznym. Podejmuje próbę zhierarchizowania kryteriów przydatnych w ocenie efektywności zarządzania ze wskazaniem na wynik finansowy.

Książka jest rzetelną analizą zasad i warunków przekształcania organizacji publicznych w zakresie zarządzania. Popularyzuje nową koncepcję zarządzania publicznego zorientowanego na przedsiębiorczość, oszczędność zasobów, pomiar wyników, promowanie konkurencji w świadczeniu usług i oddzielenie jej od polityki.

Publikacja w języku angielskim. Cena 30 zł.
Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje:

„Niniejsza monografia zawiera, zawiera rozważania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji publicznych, powinna przyczynić się do poszerzenia pola dyskusji nad naturą zarządzania publicznego oraz otworzyć nowe horyzonty poszukiwań i dociekań naukowych w zakresie funkcjonowania organizacji publicznych.”

Dr hab. prof. AJP Anna Majzel

“Pozycja odpowiada na potrzeby menedżerów zorientowane na doskonalenie, a tym samym podnoszenie efektywności zarządzania organizacjami publicznymi,  wskazuje na „białe plamy” w tym zarządzaniu oraz prezentuje bardzo ciekawy materiał empiryczny opatrzony konstruktywnymi wnioskami, które w istotny sposób uzupełniają wiedzę na temat racjonalizacji zarządzania organizacjami publicznymi.”

Prof. zw. dr hab. Robert B. Woźniak

„Financial management of local government units”, autor: Jacek Stasiak.

Monografia jest analizą wpływu zmian zachodzących w gospodarce oraz w sektorze finansów publicznych na gospodarkę i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zagadnienia, które analizuje autor dotyczą takich problemów jak: istota samorządności, funkcjonowanie samorządu terytorialnego jako podmiotu sprawującego władzę publiczną, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatków państwowych oraz subwencji ogólnej, gwarancje samodzielności decyzyjnej i finansowej JST oraz problematyki sposobów realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządowe,
a także wydatków budżetowych ponoszonych na zadania z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej.

Publikacja wydana jest w języku angielskim. Cena 30 zł.
Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod
numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje

„Monografia w znaczący sposób uzupełnia tematykę finansów samorządowych nie tylko w zakresie jak efektywnie zarządzać finansami jednostek samorządu terytorialnego, ale także jak wykorzystywać te same narzędzia do działań prewencyjnych, jak i zaradczych w warunkach niestabilnego otoczenia.”

Dr hab. Mirosław Cienkowski, prof. UM Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

„Zaletą książki jest omówienie problematyki dotyczącej: otoczenia prawnego i form organizacyjnych samorządu terytorialnego, procedury projektowania zarządzania i ewaluacji budżetu samorządowego, planowania finansowego, przekazywania wybranych dotacji z budżetu lokalnego, istoty sprawozdawczości budżetowej, a działania gospodarki finansowej, dyscypliny finansów publicznych, absolutorium samorządowego, ze szczególnym zaakcentowaniem w tej procedurze roli metod podziału kosztów.”

Prof. dr hab. Janusz Soboń Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

„Local government finance system”, autor: Jacek Stasiak.

To całościowe kompendium wiedzy o systemie finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. W monografii autor wskazuje i definiuje procesowe ujęcie samorządowej gospodarki finansowej w aspekcie jej efektywności. Przedstawia problematykę dochodów i długu samorządowego. Wskazuje na sposoby i możliwości zarządzania nim oraz na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Autor opisuje również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej sprawowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł.
Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje

„Zastosowany w opracowaniu sposób prezentacji kluczowych aspektów systemu finansów jednostek samorządów terytorialnych oraz argumentacji, wskazuje na bardzo dobrą znajomość problematyki finansów samorządowych, nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.”

Dr hab. Piotr Lewandowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

„Omówieniu problematyki stricte finansowej towarzyszy opis zagadnień ustrojowych i organizacyjnych, a także wychodzących poza wąskie rozumienie gospodarki finansowej problemów działalności gospodarczej jednostek samorządów terytorialnych, w tym z zakresu zamówień publicznych. ”

Dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut, prof. AJP Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

„Financial management of local governments”, autor: Jacek Stasiak.

Celem podręcznika jest analiza i przedstawienie metod i technik zapewniających skuteczne zarządzanie finansami lokalnymi. Autor obszernie analizuje i przytacza przepisy prawa dotyczące działalności JST. Przedstawia w monografii składniki sprawności organizacji samorządowych, samorządowy proces decyzyjny a także problematykę urzędu i urzędników w strukturze organizacyjnej. Przybliża problematykę zarządzania samodzielnością finansową gminy, a następnie normatywne uwarunkowania procesu planowania i wykonania budżetu JST.

Książka jest też analizą źródeł dochodów JST oraz procedur wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym. Zwraca uwagę na istotną kwestię finansowej niesamodzielności samorządu terytorialnego.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł
Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje

„O walorach monografii stanowią głównie jego aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych treści z zakresu zarządzania finansami lokalnymi.”

Prof. dr hab. Magdalena Byczkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

🔹🔹🔹🔹

Moje publikacje naukowe znajdują się w zbiorach ponad 50 bibliotek w Polsce. Wszystkie spotkały się z zainteresowaniem pracowników naukowych wydziałów ekonomicznych, prawa i administracji oraz ich studentów.

Publikacje przekazałem w ramach naszego bezpłatnego projektu, promującego wiedzę ekonomiczną w zakresie zarządzania i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Lista bibliotek:

 1. Biblioteka Ekonomiczna Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie
 2. Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 3. Biblioteka Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Centralna Biblioteka Statystyczna
 4. Biblioteka Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
 5. Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 6. Biblioteka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze
 7. Biblioteka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 8. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 9. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 10. Biblioteka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 11. Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego w Warszawie
 12. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
 13. Informatorium Urzędu Statystycznego w Gdańsku
 14. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 15. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
 16. Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
 17. Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
 18. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 19. Biblioteka Międzywydziałowa. Filia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
 20. Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego
 21. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 22. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 23. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 24. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 25. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 26. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 27. Biblioteka  Uniwersytetu Gdańskiego
 28. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 29. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
 30. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
 31. Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 32. Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 33. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie
 35. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 36. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 37. Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 38. Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego
 39. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 40. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 41. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 42. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 43. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego. Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
 44. Biblioteka Uczelni Jańskiego w Łomży
 45. Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
 46. Informatorium Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 47. Biblioteka  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 48. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 49. Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 50. Biblioteka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu
 51. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego