Prezentacja Dorobku Ks. Dra Hab. Prof. WSIiU Jacka Stasiaka Dra H.C. Multi – Monografie

„Local Government Finance”, autor: Jacek Stasiak.

Ten podręcznik akademicki, jest próbą oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w latach 2008-2020, na tle finansów sektora publicznego, z punktu widzenia zgodności z zasadami samodzielności finansowej jednostek a zwłaszcza aspekt dochodowy.

Wskazuje na rozwiązania prawne sprzyjające i ograniczające samodzielność jednostek.

Omawia kwestie takie jak zadania JST, samodzielność finansową, zarzadzanie, strategię, kontrolę i audyt w strefie finansów.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych i studentów takich kierunków jak: administracja, finanse, prawo, czy politologia, osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Publikacja wydana jest w języku angielskim. Cena 45 zł.

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje:

„O walorach monografii stanowią głównie jego aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych treści z zakresu zarządzania finansami lokalnymi.”

Prof. dr hab. Magdalena Byczkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

„Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka finansowa jest nie tylko kategorią ekonomiczną, ale jednocześnie instytucją prawno-finansową, niewątpliwym atutem opracowania jest między innymi jego struktura i zawartość merytoryczna, w której analizy finansów oraz podatków samorządowych przedstawiono w ujęciu ekonomicznym, jak i prawno-finansowym.”

Prof. dr hab. inż. Marian Malicki, Uniwersytet Szczeciński

„Zauważyć należy, że o ile zagadnienia dotyczące podstaw prawnych oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce były podejmowane przez wielu badaczy, o tyle w literaturze przedmiotu brakuje holistycznego spojrzenia na proces gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Tę właśnie – zdiagnozowaną w literaturze przedmiotu – lukę wypełnia przedstawiona książka.”

Dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. SAN

„Financial independence of local government units”, autor: Jacek Stasiak.

Monografia podejmuje zagadnienia dotyczące samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finansowymi. Autor rozpatruje również pożądane kierunki zmian w tym zakresie. Zwraca uwagę na wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji finansów publicznych. Teorię wzbogacona danymi empirycznymi i case studies ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Autor zamieszcza w publikacji autorskie oceny i propozycje zmian systemu dochodów i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Monografia stanowi źródło cennych informacji dla pracowników badawczo – dydaktycznych wydziałów ekonomicznych, prawa i administracji oraz ich studentów, pracowników samorządowych, radnych i przedstawicieli organów wykonawczych JST.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł.

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje:

„Monografia podejmuje aktualne, a także kontrowersyjne zagadnienia dotyczące samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków oraz gospodarowania zgromadzonymi zasobami finansowymi.”

Dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK

„Rozważania na temat źródeł finansowania są niezbędnym elementem zawartych opracowań na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego, ale praktycznie w ogóle nie są one umieszczane w kontekście ich samodzielności finansowej. Takie ujęcie tej problematyki należy więc uznać za nowatorskie.”

Dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

„New challenges for public management”, autor: Jacek Stasiak.

Monografia wyraża poglądy i opinie autora, na temat nowych wyzwań dla zarządzania publicznego w Polsce. W książce podejmuje takie problemy jak modele zarządzania publicznego, zakres zarządzania publicznego, strategię zarządzania oraz zakres i formę relacji organizacji publicznych z otoczeniem.

Autor wskazuje na ważną rolę sektora publicznego w rozwoju społecznym i konieczność poszukiwania przez ten sektor sposobów zapewniających większą efektywność działania organizacji publicznych. Identyfikuje działania usprawniające zarządzanie w jednostkach samorządowych. Promuje zastosowanie pomiaru efektywności w sektorze publicznym. Podejmuje próbę zhierarchizowania kryteriów przydatnych w ocenie efektywności zarządzania ze wskazaniem na wynik finansowy.

Książka jest rzetelną analizą zasad i warunków przekształcania organizacji publicznych w zakresie zarządzania. Popularyzuje nową koncepcję zarządzania publicznego zorientowanego na przedsiębiorczość, oszczędność zasobów, pomiar wyników, promowanie konkurencji w świadczeniu usług i oddzielenie jej od polityki.

Publikacja w języku angielskim. Cena 30 zł.

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje:

„Niniejsza monografia zawiera, zawiera rozważania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji publicznych, powinna przyczynić się do poszerzenia pola dyskusji nad naturą zarządzania publicznego oraz otworzyć nowe horyzonty poszukiwań i dociekań naukowych w zakresie funkcjonowania organizacji publicznych.”

Dr hab. prof. AJP Anna Majzel

“Pozycja odpowiada na potrzeby menedżerów zorientowane na doskonalenie, a tym samym podnoszenie efektywności zarządzania organizacjami publicznymi,  wskazuje na „białe plamy” w tym zarządzaniu oraz prezentuje bardzo ciekawy materiał empiryczny opatrzony konstruktywnymi wnioskami, które w istotny sposób uzupełniają wiedzę na temat racjonalizacji zarządzania organizacjami publicznymi.”

Prof. zw. dr hab. Robert B. Woźniak

„Financial management of local government units”, autor: Jacek Stasiak.

Monografia jest analizą wpływu zmian zachodzących w gospodarce oraz w sektorze finansów publicznych na gospodarkę i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zagadnienia, które analizuje autor dotyczą takich problemów jak: istota samorządności, funkcjonowanie samorządu terytorialnego jako podmiotu sprawującego władzę publiczną, podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatków państwowych oraz subwencji ogólnej, gwarancje samodzielności decyzyjnej i finansowej JST oraz problematyki sposobów realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządowe,

a także wydatków budżetowych ponoszonych na zadania z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej.

Publikacja wydana jest w języku angielskim. Cena 30 zł.

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod

numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje

„Monografia w znaczący sposób uzupełnia tematykę finansów samorządowych nie tylko w zakresie jak efektywnie zarządzać finansami jednostek samorządu terytorialnego, ale także jak wykorzystywać te same narzędzia do działań prewencyjnych, jak i zaradczych w warunkach niestabilnego otoczenia.”

Dr hab. Mirosław Cienkowski, prof. UM Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

„Zaletą książki jest omówienie problematyki dotyczącej: otoczenia prawnego i form organizacyjnych samorządu terytorialnego, procedury projektowania zarządzania i ewaluacji budżetu samorządowego, planowania finansowego, przekazywania wybranych dotacji z budżetu lokalnego, istoty sprawozdawczości budżetowej, a działania gospodarki finansowej, dyscypliny finansów publicznych, absolutorium samorządowego, ze szczególnym zaakcentowaniem w tej procedurze roli metod podziału kosztów.”

Prof. dr hab. Janusz Soboń Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

„Local government finance system”, autor: Jacek Stasiak.

To całościowe kompendium wiedzy o systemie finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. W monografii autor wskazuje i definiuje procesowe ujęcie samorządowej gospodarki finansowej w aspekcie jej efektywności. Przedstawia problematykę dochodów i długu samorządowego. Wskazuje na sposoby i możliwości zarządzania nim oraz na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Autor opisuje również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej sprawowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł.

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje

„Zastosowany w opracowaniu sposób prezentacji kluczowych aspektów systemu finansów jednostek samorządów terytorialnych oraz argumentacji, wskazuje na bardzo dobrą znajomość problematyki finansów samorządowych, nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.”

Dr hab. Piotr Lewandowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

„Omówieniu problematyki stricte finansowej towarzyszy opis zagadnień ustrojowych i organizacyjnych, a także wychodzących poza wąskie rozumienie gospodarki finansowej problemów działalności gospodarczej jednostek samorządów terytorialnych, w tym z zakresu zamówień publicznych. ”

Dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut, prof. AJP Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

„Financial management of local governments”, autor: Jacek Stasiak.

Celem podręcznika jest analiza i przedstawienie metod i technik zapewniających skuteczne zarządzanie finansami lokalnymi. Autor obszernie analizuje i przytacza przepisy prawa dotyczące działalności JST. Przedstawia w monografii składniki sprawności organizacji samorządowych, samorządowy proces decyzyjny a także problematykę urzędu i urzędników w strukturze organizacyjnej. Przybliża problematykę zarządzania samodzielnością finansową gminy, a następnie normatywne uwarunkowania procesu planowania i wykonania budżetu JST.

Książka jest też analizą źródeł dochodów JST oraz procedur wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym. Zwraca uwagę na istotną kwestię finansowej niesamodzielności samorządu terytorialnego.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

Recenzje

„O walorach monografii stanowią głównie jego aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych treści z zakresu zarządzania finansami lokalnymi.”

Prof. dr hab. Magdalena Byczkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

“Inflow and activity of foreign capital in Poland”, autor: Jacek Stasiak

Celem podręcznika jest analiza i przedstawienie napływu i aktywności kapitału zagranicznego w Polsce. Autor analizuje znaczenie i skalę inwestycji zagranicznych w Polsce i analizuje ich efektywność. Przedstawia motywy podejmowania inwestycji zagranicznych oraz zachowania konkurencyjne lokalnych firm z branży. Prezentuje różnice kulturowe i specyfikę zachowań inwestorów zagranicznych i podmiotów kraju przyjmującego, przepływ kapitału i dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Autor  w monografii charakteryzuje determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy inwestora zagranicznego oraz warunki lokowania tych inwestycji z perspektywy Polski. Przedstawia politykę liberalizacji inwestycji zagranicznych, międzynarodowe regulacje prawne, program zachęt inwestycyjnych i środowisko biznesowe. Analizuje ekonomiczne, społeczne, polityczne i prawno – administracyjne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w Polsce.

Publikacja wydana w języku angielskim. Cena 30 zł

Książkę można kupić w Światowidzie przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi lub zamówić wysyłkę pod numerem tel. 📞 42 632 24 50.

🔹🔹🔹🔹

Moje publikacje naukowe znajdują się w zbiorach ponad 50 bibliotek w Polsce. Wszystkie spotkały się z zainteresowaniem pracowników naukowych wydziałów ekonomicznych, prawa i administracji oraz ich studentów.

Publikacje przekazałem w ramach naszego bezpłatnego projektu, promującego wiedzę ekonomiczną w zakresie zarządzania i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Lista bibliotek:

Biblioteka Ekonomiczna Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Centralna Biblioteka Statystyczna

Biblioteka Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Biblioteka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze

Biblioteka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego w Warszawie

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Informatorium Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Międzywydziałowa. Filia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka  Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego. Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej

Biblioteka Uczelni Jańskiego w Łomży

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Informatorium Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Biblioteka  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Biblioteka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego